Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Кирил бичгийн бичлэгийн стандарт тогтоох тухай


“Төрийн албан ёсны хэлний тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.16 дахь хэсэг,”Соёлын тухай” хуулийн 13 дугаар зуйлийн 2 дахь хэсэг.Кирил бичгийн бичлэгийн стандарт тогтоох мэргэжлийн комиссын дүгнэлтийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

 

1. Кирил бичгийн бичлэгийн стандартыг тогтоосон монгол болон гадаад хэлний үгсийг 1,2 дугаар хавсралтын ёсоор,гадаад үгсийн монгол орчуулгыг 3 дугаар хавсралтын ёсоор баталсугай.

 

2. Бичлэгийн стандартыг тогтоосон үгсийг албан бичиг болон олон нийтэд зориулсан бүх төрлийн ном,сурах бичиг,мэдээлэл,хаяг,шошгод мөрдөн хэрэглэж байхыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн редакциуд,ном хэвлэдэг байгууллага,бүх шатны сургуулийн багш нар, тэдгээр сургуулийн сурах бичгийг зохиогчид,хянан тохиолдуулагч нар,зар сурталчилгааны агентлагуудад үүрэг болгосугай.

 

 

3. Бичлэг болон орчуулгыг тогтоосон үгсийг товхимол болгон хэвлүүлж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн редакциуд,ном хэвлэдэг 6айгууллага, бүх шатны сургуулийн багш нар, тэдгээр сургуулийн сурах бичгийг зохиогчид,хянан тохиолдуулагч нар.зар сурталчилгааны агентлагууд,төв болон орон нутгийн номын сангуудад зохих үнээр худалдан хүргэхийг Боловсрол,соёл,шинжлэх ухааны яамны Ерөнхий боловсролын газар(Д.Эрдэнэчимэг), Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар (С.Наранцогт) -т даалгасугай.

 

4. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй болон хураангуй тайлбар толиуд,олон хэлний толиудад байгаа үгсийн бичлэг,бүрэлдэхүүнийг тогтоосон стандартын дагуу хянаж, шаардлагатай өөрчлөлт хийж,хэвлэхийг толь зохиогчдод үүрэг болгосугай.

 

Дарга       Ё.Отгонбаяр

 

ОЛОН ХУВИЛБАР БИЧЛЭГТЭЙ МОНГОЛ ҮГСИЙГ ЖУРАМЛАСАН ЖАГСААЛТ

 

Хувилбарууд Журамласан жагсаалт

аварга / аврага аварга

авлига / авилга авлига

авхуул / авахуул авхуул

авьяас / авъяас авьяас

агуу / аугаа агуу

адасга / адсага адасга

азарга /азрага азарга

азгүйдэх / азгүйтэх азгүйдэх

айлдвар/айлдал айлдал

айлдвар

айхавтар / айхтар айхавтар

аливаа/алив аливаа

алцганах / алцаганах алцганах

амарлингуй / амирлангуй амарлингуй

арвагар / аравгар арвагар

арвилах/аривлах арвилах

арзгар/арзагар арзгар

аяндаа/аяандаа аяндаа

бадируун / бадриун бадриун

байгапь / байгал байгаль

байцай/байцаа байцай

банди/баньд банди

бархирах/бахирах бархирах

билиг/билэг/бэлгэ / бэлэг билиг /оюун билиг/

бэлгэ / бэлгэ тэмдэг/

бэлэг / бэлэг дурсгал/

бич / мич бич

бодгаль / бодьгал бодгаль

бодос/бодис бодис

бодот/бодит бодит

бодьсад /бодисад бодисад

борви/борив борви

бохирдох / бохиртох бохирдох (хиртэх)

бохиртох

бөгөөд / бөгөөс бөгөөд

бөгцгөнөх / бөгцөгнөх бөгцгөнөх

бөндгөнөх / бөндөгнөх бөндгөнөх

бувтнах / бувтанах бувтнах

будлих / будилах будилах

бургилах / буриглах бургилах

бусниулах /бушнуулах бусниулах

бүгчим / бөгчим бүгчим

бүжин/бөжин бөжин

бүжиглэх / бүжих бүжиглэх

бүжих

бүлтгэнэх / бүлтэгнэх бүлтгэнэх

бүлэг / бөлөг бүлэг

бүрчлэн/бүрчилэн бүрчлэн

бүрэлдэхүүн / бүрэлдхүүн бүрэлдэхүүн

бэлчир/билчир бэлчир

бэлэвсэн/ бэлбэсэн бэлэвсэн

бэнчин/бинчин бэнчин

бэртэнгэ / бэртэнги Бэртэнгэ

вандан / бандан вандан /хадаг/

бандан/ширээ/

гавж / гавьж гавж

гавьяа / гавъяа гавьяа

гадарга / гадрага / гадаргуу гадарга

гадаргуу

гаднах / гаднахь гаднах

гайхшрал / гайхширал гайхширал

гамин гамин

ганьхрал1ганихрал / ганьхрал

гараг гараг

гарваль / гарвал гарваль

гарди / гарьд гарди

гацуур / гачуур гачуур / модны нэр/

гацуур /мөчир/

гогодох / гогдох гогодох

голдрил / гольдрол голдрил

голдуу / голцуу голдуу

гоньд / гонид гоньд

гоолиг / гуалиг гоолиг

гуаш / гуашь гуаш

гулжгар / гулзгар гулжгар/зөөлөн биеийн мурийсан байдал/

гулзгар /хатуу биеийн мурийсан байдал.жишээ

нь төмөр/

гуньхрах / гунихрах гуньхрах

гурви / гурив гурви

гүвгэнэх / гүвэгнэх гүвгэнэх

гэгээлэг/ гэгээлиг гэгээлэг

гэр лүү / гэрлүү гэр лүү

давлагаалах / давалгаалах давалгаалах

давилуун / давлиун давлиун

давхарга / давхрага давхарга

дайчилгаа / дайчлагаа дайчилгаа

далдирах / дальдрах дальдрах

дамжилга / дамжлага дамжлага

дараах /дараахи дараах

дарвагар / даравгар дарвагар

даяаршил / даяарчлал даяаршил

даяарчлал

дийлэнх/дийлэнхи дийлэнх

довтолгоо / довтлогоо довтолгоо

долдугаар / долоодугаар долоодугаар

долоодахь / долоодох долоо дахь

доорх / доорхи доорх

дооших / доошхи дооших

дор/доор доор (байр заана)

дор (чанар заана)

дорвитой / доривтой дорвитой

дорнод / дорнот дорнод

доторх 1 доторхи доторх

дотуурх / дотуурхи дотуурх

дөрөвдэх/дөрөвдөх дөрөв дэх

дугариг/дугараг дугариг

дужигнах / дужгинах дужигнах

дуржигнах / дуржгинах дуржигнах

дундад / дундат дундад

дундах / дундахь дундах

дундаж / дундач Дундаж

дурдах / дурьдах дурдах

дуртгал / дурдатгал дуртгал

дуугарах / дугарах дуугарах

дуурайх 1 дууриах дуурайх

дуурсах /дуурьсах дуурьсах

дүйчин/дүүчин дүйчин

дүл / дөл шөнө ~ дүл

дэгдгэнэх / дэгдэгнэх дэгдгэнэх

дэгдээхий / дэгдээхэй дэгдээхий

дэрчгэнэх / дэрчигнэх дэрчгэнэх

дээрх / дээрхи дээрх

дээших / дээшхи дээших

есдэх/есдөх ес дэх

ёнхгор / ёнхигор ёнхгор

жайжганах / жайжигнах жайжганах

жижгэрэх / жижигрэх жижгирэх

жирвэгэнэх / жирвэгнэх жирвэгэнэх

жирвэгэр / жирэвгэр жирвэгэр

жүрж / зүрж жүрж

жүүс / шүүс шүүс

зааварчилгаа / зааварчлагаа зааварчилгаа

завж / завьж / жавж завж

завьяа / завъяа завьяа

загатнах/загтнах загатнах

замбуутив / замбатив’ замбуутив

зангилаа / зангилгаа зангилаа

зангилгаа

засаршгүй / засрашгүй засаршгүй

зовних/зовинох Зовних

маань /тэр маань/

магадалгаа / магадлагаа магадалгаа

махбод / махбодь махбод

мөрөгцөг/ мөргөцөг мөргөцөг

мөхөсдөх / мөхөстөх мөхөстөх/энэ бичлэг зөв/

мурий / муруй мурий/үйл үг/

муруй (тэмдэг нэр)

мэдрэхүй / мэдэрхүй мэдрэхүй

мэргэ / мэрэг мэргэ

мэргэжил / мэрэгжил мэргэжил

наадах / наадахь наадах

наалданги / наалданга наалданги

нааших 1 наашхи нааших

навтганах / навтаганах навтганах

наймаалж / наймалж наймалж

нармагар / нармигар нармигар /хүний хамрын терх/

нижигнэх / нижгэнэх нижигнэх

нил / нэл нэл /бүхэлдээ/

нил цэцэг

нисэгч / нисгэгч нисгэгч пилот

нисэгч /сансрын нисэгч/

номхтгох / номхотгох номхотгох

нотолгоо / нотлогоо нотолгоо

нөгөөтээгүүр / нөгөөтэйгүүр нөгөөтээгүүр

нөгчих / нөхцөх нөгчих нас ~

нөхцөх

нударга 1 нудрага нударга

нулимс/нулимас нулимс

өгүүлэгдэхүүн / үгүүлэгдэхүүн өгүүлэгдэхүүн

өгүүлэхүүн / үгүүлэхүүн өгүүлэхүүн

өгүүлэл / үгүүлэл өгүүлэл

өлөг/өлгө эд~ өлөг эд ~

өмнөд /өмнөт өмнөд

өмхий/үмхий өмхий

өнтэй / өнөтэй өнтэй

өрвөлөг/өрөвлөг өрвөлөг

өргөдөл / өрөгдөл өргөдөл

өш / өс өш

өс

 

өшиглөх / өшгөлөх өшиглөх

пижигнэх / пижгэнэх пижгэнэх

саарь / сайр саарь гарын ~

сайр голын ~

сагалдарга / сагалдрага сагалдарга

саглагар / сагалгар саглагар

сайхь / саахь ~ хүн сайх (нөгөө) /саахь-ийг хэрэглэхгүй/

саях (саяын)

саланги/саланга саланги

санаачилга /санаачлага санаачилга

сарваганах / саравганах сарваганах

саримс / сармис / саримсаг саримс

саримсаг /аль ч хэлбэрийг хэрэглэж болно/

сарьдаг/саридаг сарьдаг

сонгууль / сонгуул сонгууль

сонсогдох / сонсдох / сонстох сонсогдох / сонстох / аль ч хэлбэрийгхэрэглэж

болно /

сорви/сорив сорви

сормуус/сормос сормуус

суварга / суврага суварга

судлагдахуун судлагдахуун

сурвалжилга / сурвалжпага сурвалжилга

сургаал / сургааль сургаал

сурталчилгаа /сурталчлагаа сурталчилгаа

суртахуун / суртхуун суртахуун

сүсэг / сүжиг сүсэг ~ бишрэл сүжиг ~ээр өвдөх

цэрвүү цэрвүү

сэрвэгэр / сэрэвгэр сэрвэгэр

сэргэмж / сэрэмж сэрэмж / сэргэмж-ийг бичигт хэрэглэхгүй /

сэржигнэх / сэржгэнэх сэржгэнэх

тавтир /тавьтир тавтир

тасхийм / тэсгим / тэсгэм тасхийм / тэсхийм (найруулгын ялгаатай хэрэглэж болно)

ташрам / дашрам титэм /титим товъёг / товьёог тогтонги /тогтонг тожигнох / тожгонох томчууд / томчуул ташрам

титэм

 

товьёг

 

тогтонги

 

тожгонох

 

томчууд II томчуул / аль ч хэлбэрийг хэрэглэж болно /

 

томьёо /томъёо томьёо

тохьгүй / тохигүй тохьгүй

тошлог / тошлой тошлог / тошлой / аль ч хэлбэрийг хэрэглэж болно /

Төвд / Түвд Төвөд

төвөг /түвэг түвэг

төвөнх/төвөн төвөнх

төвшин / түвшин төвшин төв ~

түвшин далайн ~

төлгө /төлөг төлгө мэргэ төлгө

төрөлхтөн /төрлөхтөн төрөлхтөн

туггам / тутам тугтам / бичгийн хэлний сонгодог найруулгад

хэрэглэж болно/

тунадас / тундас тунадас

турхирах/ тухирах турхирах/ тухирах

тутам / дутам тутам

туурвил / туурьвил туурвил

тэнгис

тэнгис / тэнгэс

тээршээх / тээршаах тээршээх

увдис / увидас / увьдис увдис

удаах / удаахь удаах

уйланхай / уйлхай уйланхай

улхганах

улхганах / улхагнах

ундарга

ундарга / ундрага

урай / ура урай

урий/уруй уруй

уруу / руу уруу -газар

руу хот ~

урьдах / урдах урьдах (цаг хугацааны)

урдах (орон байрын)

уушги / уушиг уушги

үрчлээ / үрчлээс үрчлээ 1 үрчлээс / аль ч хэлбэрийг хэрэглэж

болно /

үүлдэр / үүлтэр үүлдэр

үүрд / үүрт ҮҮРД

үүсвэр / үүсгэвэр үүсвэр

хааш яаш / хайш яйш хааш яаш

хавсрах/хавсарах хавсрах

хавчганах / хавчигнах хавчганах

хавьгүй 1 хавигүй хавьгүй

хайхрах /хайхарах хайхрах

халти мөлт / хальт мөлт халти мөлт

халтирах / хальтирах халтирах

хангарди 1 хангарьд хангарди

харьяа/харъяа харьяа

хатангир /хатингар хатангир

хахуул / хахууль хахуул ~аар загас барих

хахууль хээл ~ өгөх

хашхирах / хашгирах хашхирах

хижээл / хэжээл хижээл

хир хир /буртаг/

хир / хэр хэр (хэмжээ) энэ ~

хиртхийх / хэртхийх хиртхийх

хоёрдахь / хоёрдох хоёр дахь

хойгуурх 1 хойгуурхи хойгуурх

хойд / хойт хойд

хойших / хойшхи хойших

холхи / холхь ~ газар холхи

хомстох 1 хомсдох хомсдох

хошуу / хушуу хошуу (хоншоортой нэг язгуурт үг)

хошууч / хушууч хошууч

хошхирох / хошгирох хошхирох

хөвгүүн /хөвүүн хөвүүн

хөвөх хөвөх

хөврөл / хүврэл үр ~ хөврөл

хөврөх/хүврэх хөврөх

хөдлөнги /хөдлөнгө хөдлөнги

хөлөг/хүлэг хөлөг хөлөг онгоц

хүлэг хүлэг морь

хөмүүл / хүмүүл хөмөл

хөөмий /хөөмэй хөөмий

хөрөв / хөрвө хөрөв ~ хурга

хөхүүлэх / хөхиүлэх хөхүүлэх хургаа ~

хөхиүлэх ~н дэмжих

хөшинги / хөшингө хөшингө

хуваарилах/хувиарлах хуваарилах

хуваарь /хувиар хуваарь

хударга / худрага хударга

хулчганах / хулчиганах хулчганах

хунтайж / хуантайз / хуантайж хунтайж

хуантайж (хэрэглэхгүй)

хурай /урай хурай

хошуу /хушуу хушуу(засаг захиргааны нэгж)

хүрлэгэр / хүрэлгэр хүрлэгэр

хүртэлх / хүртлэх хүртэлх

хэвлий / хэвэл хэвлий

хэддэх / хэддэхь хэд дэх

хэлсэнчлэн / хэлсэнчилэн хэлсэнчлэн

хэлэлцээ / хэлэлцээр хэлэлцээ яриа ~

хэлэлцээр гэрээ ~

хэмлэх / химлэх хэмлэх

хэншүү хиншүү хэншүү

хэрэв / хэрвээ хэрвээ

хэрэглэгдэхүүн /хэрэглэгдхүүн хэрэглэгдэхүүн

хэхрэх/ хэхэрэх хэхрэх

хэчнээн/хичнээн хэчнээн

хяхтнах / хяхатнах хяхтнах

цаадах / цаадахь цаадах

цааших / цаашхи цааших

цагаадах / цагаатах цагаадах

цагариг/ цагираг цагариг

цадиг/цэдиг цадиг

цовхрох/цовхорох цовхрох

цоморлог / цоморлиг / цомирлог цоморлог

цомтгох / цомхтгох цомхотгох

цомтгол / цомхтгол цомхотгол

цөөнх / цөөнхи цөөнх

цусдах / цустах цусдах гараа ~

цустах (шилж. утга)

цуурай / цууриа цуурай

цүдгэнэх / цүдэгнэх цүдгэнэх

цүдгэр / цүзгэр цүдгэр

цэн / цэнэ цэн

цэцгий / цөцгий цэцгий нүдний ~

цөцгий ~н тос

цэцэн / сэцэн цэцэн /мэргэн/

сэцэн (цол)

цээж / чээж чээж

чавхдас / чавхадас чавхдас

чанад / чинад чанад

чандмань / зэндмэнэ чандмань/эрдэнэ/

зэндмэнэ (тоглоом)

чармаа / чармай ~ нүцгэн чармаа ~ нүцгэн

чахрах / чихрах чахрах

чацуу / сацуу чацуу нас ~

сацуу ирэхийн ~

чүдэнз / шүдэнз чүдэнз

шавж / шавьж шавж

шамарга / шамрага шамарга

шарагчин / шаргагчин шарагчин (жилийн)

шаргагчин (зүс)

шаргуу / шургуу шаргуу

шармигар / шаримгар шармигар

шастир / шаштир шастир

шатахуун / шатхуун шатахуун

шашин / шажин шашин ~ы сургаал

шажин бурхны ~

шидмэс / шидэмс шидэмс

шударга / шудрага шударга

шуламс / шулмас шуламс

шуухитнах/ шуухьтнах шуухитнах

шээзгий / шээжгий шээзгий

эдлэхүүн / эдлэгдэхүүн эдлэхүүн / эдлэгдэхүүн

эжий / ижий эжий

эзлэхүүн / эзэлхүүн эзлэхүүн

элэн халин / элин халин элэн халин

эмхтгэл / эмхэтгэл эмхэтгэл

эрвэгэр / эрэвгэр эрвэгэр

эрвээхий / эрвээхэй эрвээхий

эргэнэг 1 эрэгнэг эргэнэг /монгол гэрийн эд зүйлийн тавиур/

эргэх / эгэх эргэх / эгэх(найруулгын ялгамжаатай хэрэглэнэ)

эргэцүүлэх / эрэгцүүлэх эргэцүүлэх

эрих / эрхи эрих

эрмэлзэл / эрмэлэлэл эрмэлзэл

эрхт / эрхэт эрхт

эшлэл / ишлэл эшлэл

ээдэм / ээдмэг ээдэм

явуур / явуурь ~гүй явуур

яйжгар / яайжгар яйжгар

яльгуй / ялигуй яльгуй

ярвагар / яравгар ярвагар

Тогтоопын 2-р хавсралт

 

Бичлэгийг нэг мөр болгосон гадаад хэлний үгс

 

Тогтоосон бичлэг Дуудлага

АВТО [rep.autos] авто

АВТОБУС [rep.auto+omni] автобуус.

АВТОМАТ [Гер. automates] автмаат

АГЕНТЛАГ [Лат. rgens (agentis)] аагентлаг

АГРОНОМ [Гер. agros + nomos] агроноом.

АЗОТ [Гер. a… +zoos] азоот

АКАДЕМИ [Гер. akademia] акадеэми

АККУМЛЯТОР [Лат. accumulator] аккумляатор

АКТИВ [Лат. activus] актиив

АЛЬБОМ [Фр. album] альбоом

АНКЕТ [Фр. enquKte] анкеэт

АНТЕН [Лат. antenna] антеэн

АРБИТР [Фр. arbitre < лат. arbiter] арбиитр

АУДИТ [Лат. audit] аудиит

БААР [Англ. bar.] баар

БАРРЕЛ [Исп. barril] барреэл

БЕИСБОЛ [Англ. baseball] бэйсбоол

БИБЛИ [Гер. biblia-biblion] бийбли

БИЗНЕС [Англ. business] бийзнес

БИНГО [Англ. bingo] биинго

БИРЖ [Герм. Вцгее]. биирж

БИФШТЕКС [Англ. beefsteaks] бифштеэкс.

БЛИЦ [Герм. Blitz] блиц

БОИЛЕР [Англ. boiler] бойлер

БООЛТ [Англ. bolt] боолт.

БОНД [Англ. bond] бонд

БОРШ [Орос борщ] боорш

БОСС [Англ. boss] боосс

БОУЛИН [Англ. bowling < to bowl] боулинг

БРЕЗЕНТ [Голл. presenning] бирзээнт

БРЕИК [Англ. break] брейк

БРИГАД [Фр. brigade] бригаад

БРОКЕР [Англ. broker] броокер

БУФЕТ [Фр. buffet] буфеэд

ВАГОН [Англ. wagon] вагоон

ВАКУУМ [Лат. vacuum] ваакуум

ВАКЦИН [Лат. vaccinus] вакциин

ВАЛЕНТ [Лат. valentia] валеэнт

ВАЛЬС [Фр. valse < герм. Walzer] ваальс

ВАЛЮТ [Ит. valuta] валюут

ВАРИАНТ [Лат. varians, variantis] вариант

ВАРЬЕТЕ [Фр. variete] варьеэте

ВАУЧЕР [Англ. voucher] ваучер

ВЕКТОР [Лат. vector] веэктор

ВИДЕО [Лат. video] видео

ВИЗ [Лат. visa] вииз

ВИСКИ [Англ. whisky] вииски

ВЭБСАИТ [Англ. web + лат. situs] вэбсаит

ГАЗ [Фр. gaz] гааз

ГАПА [Фр. gala] гаала

ХАМБУРГЕР [Англ. hamburger] хаамбүүргэр

ГАММА [Гер. gamma] гаамм

ХАНДБОЛ [Англ. hand-ball < hand] гандбоол

ГАРААШ [Фр. garage] гарааж

ГЕНЕТИК [Гер. genetics] генеэтик

ГРАММ [Фр. gramme < rep. gramma] граамм

ГРАН-ПРИ [Фр. Grant Prix] Граан-При

ДААРТС [Англ. darts] даартас

ДЕПАРТМЕНТ [Фр. departement] департаамент

ДИАГРАММ [Гер. diagramma] диаграамм

ДИЖИТАЛ [Англ. digital] дижитаал

ДИЗАЙН [Англ. design] дизайн

ДИЛЕР [Англ. dealer] диилер

ДИНОЗАВР [Гер. deinos + sauros] динозаавр

ДИСКО [Англ. disko] дииско

ДОЛЛАР [Англ. dollar] дооллар

ДАНХРААТ ДОМКРАТ [Голл. dommekracht] домкраат

ЕВРО [Гер. euro] Евроо

ЕВРОП [Гер. europai] Еврооп

JICA ЖАИКА [Англ. Japan International Cooperation Agency гэдгийн товчлол] ЖАИКА

ЖАНР [Фр. genre] жанр

ЖЕНДЕР [Англ. gender] жеэндер

ЖИИНС ЖЕНС [Англ. jeans] жеэнс

ЖИИП [Англ. jeep] жиип

ИМИЖ [Фр. image] иимиж

Э- МЭЙЛ [Англ. E-mail < electronic mail] имейл

ИННОВАЦИ [Лат. innovation] инновааци

ИНТЕРПОЛ [Фр. Interpol-Organi-sation internationale de police criminelle хэмээх нэрийг товчлон хэрэглэсэн нь] интерпоол

ИНЧ [Англ. inch] иинч

ИПОТЕК [Гер. hypotheke] ипотеэк

КАДАСТР [Гер. katastichon] кадаастр

КАКАО [Исп. cacao] какао

КАМЕР [Лат. camera] каамер

КАНЦЛЕР [Герм. Kanzler] Каанцлер

КАРАОКЕ [Англ. кагаоке<яп.] караоке

КАРГО [Исп. cargo] каарго

КАФЕ [Фр. cafe] кафеэ

КВОТ [Лат. quota] квоот

КИРИЛ [Болг. Кирилл] кириил

КОКА-КОЛА [Англ. coca cola] коока-коола

КОКТЕИЛ [Англ. cocktail] коктейл

CD. КОМПАКТ-ДИСК [Англ. compact disc] компаакт-дииск

КОМПАНИ [Фр. compagnie] компаани

КОМПЬЮТЕР [Англ. computer] компьютер

КОНВЕНЦ [Лат. conventio] конвеэнц

КОНСОРЦИУМ [Лат. consortium] консоорциум

КОНСТРАКШИН [Лат. constructio] констраакшин

КОНТРАКТ [Лат. contractus] контраакт

КОНЦЕРН [Англ. concern] концеэрн

КОНЦЕСС [Лат. concessio] концеэсс

КОРПОРАЦ [Лат. corporatio] корпораац

КОРПУС [Лат. corpus] коорпус

КОФЕ [Голл. coffie < араб. qahwa] коофе

КРАНТ [Голл. kraan] краант

ЛАЗЕР [Англ. laser] лаазер

ЛИГ [Фр. ligue < Лат. ligo] лииг

ЛИЗИНГ [Англ. lease] лиизинг

ЛИЦЕНЗ [Лат. licentia] лицеэнз

ЛОББИ [Англ. lobby] лообби

ЛОГО [Англ. logo] лоого

ЛОМБАРД [Ит. Lombardo < лат. longobardus] ломбаард

МАГИСТР [Лат. magister] магиистр

МАКРО [Гер. makros] маакро

МАНСАРД [Фр. францын уран барилгач Mansarde-ийн нэрээр] мансаард

МАРКЕТИНГ [Англ. market] мааркетинг

МАСТЕР [Гер. mastoras] маастер

МАФИ [Ит. maf(f)ia] маафи

МЕНЕЖЕР [Англ. manager] меэнежер

МЕНЕЖМЕНТ [Англ. management] менежмеэнт

МЕССЕЖ [Англ. message] меэссэж

МЕССЕНЖЕР [Англ. messenger] меэссенжер

МИСС [Англ. miss] миисс

МОБИКОМ [Англ. mobile + communication/mobicom/1 мобикоом

МООД [Фр. mode] моод

МОДЕМ [Англ. modem] модеэм

МОНИТОРИНГ [Лат. monitor] монитооринг

НАНО [Франц. nanie] наано

НОТАРИАТ [Лат. notarius] нотариат

ОКТАВ [Гер. octava] октаав

ОЛИГАРХ [Гер. oligarchia] олигаарх

ОНЛАЙН [Англ. one + line] онлаин

ПАНТОМИМ [Гер. panto-mimos] пантомиим

ПАРАОЛИМП [Гер. para+olympos] паараолимп

ПАРЛАМЕНТ [Герм. Parla-ment, англ. parliament, Ad. parlement < parlerl парлаамент

ПАТЕНТ [Лат. patens (patentis)] патеэнт

ПАУЗ [Гер. pausis] пауз

БАЦААН [Opoc. пацан] бацаан

ПЕПСИ [Англ. Pepsi пеэпси

БИРВААЗ [Opoc. пере + воз] бирвааз

ПИЦЦА [Ит. pizza < pizzicare] пиицца

ПЛЮРАЛИЗМ [Лат. plu-ralis] плюралиизм

ПОКЕР [Англ. poker] поокер

ПОЛИГОН [Гер. polygonos] полигоон

ПОЛО [Англ. ро1о<төвэд pho long] пооло

ПРАГМАТИК Гер. pragma] прагмаатик

ПРЕЗЕНТАЦ [Лат. praesentatio] презентаац

ПРИНТЕР [Англ. printer] приинтер

ПРОГРАММ [Гер. programma] програамм

ПРОПАН [Гер. propane] пропаан

ПРОЦЕССОР [Лат. processio] процеэссор

ПУУЛ [Англ. pool] пуул

РАДИАЦ [Лат. radiatio] радиац

РАДИО [Лат. radiare] араажав

РАПЛИ [Англ. rally] раалли

АРААМ [Польш. rama] араам, хөрөө араам

РЕГБИ [Англ. rugby] реэгби

РЕГИСТР [Лат. registrum] региистр

РЕИТИНГ [Англ. rating] рейтин

РЕЭКСПОРТ [Лат. re- +’лат exportare = реэкспорт] реээкспорт

РОБОТ [Чех. robot] рообот

РУБЛЬ [Орос рубити, обрубок] руубль

САИТ [Англ. site] саит

СЭНДВИЧ [Англ. sandwich] сэндвич

САУН [Фин. sauna] саун

СЕКС [Лат. sexus] сеэкс

СКАНЕР [Англ. scanner] скаанер

СКАУТ [Англ. scout] скаут

СЛАИД [Англ. slide] слааид

СТАТУС [Лат. status] стаатус

СТИЛЬ [Фр. style] стииль

СТРАТЕГИ [Гер. strategia < stratos + ago] стратеэги

СТУДИ [Ит. studio] стууди

СУПЕР [Лат. super] cyynep

СУПЕРМАРКЕТ [Лат. super + англ. market] суупермааркет

ТАРИФ [Фр. tarif] тарииф

ТЕЛЛЕР [Англ. teller] теэллер

ТЕНДЕР [Англ. tend + er] теэндер

ТЕРРОРИЗМ [Лат. terror] террориизм

ТРАНСКРИПЦИ [Лат. trans-criptio] транскриипци

ТРАНСЛИТЕРАЦИ [Лат. translittera] транслитерааци

ТРОЛЛЕИБУС [Англ. trolley-bus] троллейбус

УНЦ [Лат. uncia] уунци

ФАЙЛ [Англ. file] файл

ФАКС [Англ. fax < фр. facsimile < лат. fac simile] фаакс

ФЕРМЕР [Англ. farmer] феэрмер

ФУНКЦ [Лат. functio] фуункц

ФУРГОН [Фр. fourgon] фургоон

ХАЙПЕРМАРКЕТ [Лат. hyper + англ. market] хайпермаркет

ХОЛЕСТЕРИН [Гер. chole + stereos] холестериин

ЦЕЛЛОИД [Лат. cellula + rep. eidos] целлойд

ШОРТ [Англ. shorts-short] шоорт

ШОУ [Англ. show] шоу

ЭКВИВАЛЕНТ [Лат. aequiva-lens, aequivalentis] эквивалеэнт

ЭКОЛОГИ [Гер. oikos + logos] эколооги

ЭКСТРЕМИЗМ [Лат. extremus] экстремизм

ЭНЕРГИ [Гер. energeia] энеэрги

ЭСЭЭ [Фр. essay] эсээ

ЭХОГРАММ [Герм. Echo < лат. есо < rep. echo] эхограамм

UNESCO- ЮНЕСКО [Англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization] ЮНЕСКО

ABS- ЭЙ-БИ-ЭС [Англ. American Broadcasting System нэрийн товчлол/ABS/] эйбиэс

Тогтоолын 3-р хавсралт

 

Монголоор орчуулан хэрэглэх гадаад хэлний үгс

 

Орчуулах гадаад үг болон тэдгээрийн дуудлага Монгол орчуулга

БЕСТСЕЛЛЕР [Англ. bestseller] бэстсеэллэр Онцгой гүйлгээт ном

БИЗНЕСМЕН [Англ. businessman] бийзнесмеэн Ажил хэрэгч хүн

БОДИБИЛДИНГ [Англ. body-building] бодибиилдин Бялдаржуулал

БОНУС [Лат. bonus]. Боонус Урамшуулал(-цалин)

БРЭНД [Англ. brand] бреэнд Сор(-бүтээгдэхүүн)

ВАРЕНИ [Орос вар + ен + ье1 вареэни Чанамал

ВЕНА [Лат. vena] веэн Хураагуур(-судас)

ДЕТЕКТИВ [Англ. detective < лат. detectio] детектиив Адал явдал

КАМПАНИ [Фр. campagnel кампаани Аян (сонгуулийн-, атрын-)

КАМПУС [Англ. campus] каампус Хотхон (сургуулийн-)

КАССЕТ [Фр. cassette] кассеэт Хуурцаг

КИБЕРНЕТИК[Гер. kyber-netike] кибернеэтик Залуурзүй

КОМПЛЕКС [Лат. complexus] коомплекс Цогц (-үйлдвэр)

КОМПЛЕКТ [Лат. completus] коомплект Иж (-хоол)

КОНТЕИНЕР [Англ. container] контейнер Чингэлэг

ЛЕДЕРИН [Герм. leder] ледериин Хиймэл арьс

МАНЕКЕН [Фр. mannequin] манекеэн Загвар өмсгүүр

МИКР [Гер. mikros] миикр Бичил (-автобус)

МОНИТОР [Фр. moniteurl мониитор Дэлгэц

НОТЕБУК [Англ. notebook] ноутбук Зөеврийн компьютер

ПАРКЕТ [Фр. parquet Шахмал (-шал)

ПОТЕНЦИАЛ ГЛат. potential потенциал Чадамж

ПРОДАКШИН [Англ. production] продаакшин Үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, на йруула мж

ПРОДЮСЕР ГАнгл. producer < лат. producerel продюусер Кино бутээгч

РЕСЕЙПШИН [Лат. reception] ресейпшин Хүлээн авах (зочид буудлын-)

СЕРТИФИКАТ [Лат. certum + facere] сертификаат Батламж

СКОТЧ [Англ. scotch] скооч Наалтууз

СТРЕСС [Англ. stress] стреэсс Бухимдал.дарамт (сэтгэлийн-)

СЮРПРИЗ [Фр. surprisel сюрприиз Гэнэтийн бэлэг

ХИТ [Англ. hitl хийт Шалгармал

ШАМПУН [Англ. shampoo] шаампунь Шингэн саван

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: