Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл-үгүүлбэрзүй


Монгол хэлшинжлэл-үгүүлбэрзүй

By J.Bat-Ireedui

Монгол хэлний байц гишүүн өгүүлбэрийн нэгэн хувилбарын тухайд”, Б.Пүрэв-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Монгол хэлний байц гишүүн өгүүлбэрийн нэгэн хувилбарын тухайд”, Б.Пүрэв-Очир, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Монгол хэлний байц гишүүн өгүүлбэрийн тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. Òîì YII. âûïóñê ¹…/äóãààðã¿é/, 1964.81 òàë.3-15

Монгол хэлний зарим холбоос, холбоос үгийн тухай”, С.Төмөр-Очир, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Монгол хэлний зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр дэх дундын элемент”, Ө.Мөнхдолгор, УБИС-ийн “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1998 оны №2, 140-147 х.

Монгол хэлний зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, түүний хэв шинжийн тухай асуудалд”, Б.Пүрэв-Очир, Ж.Бат-Ирээдүй, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Монгол хэлний ижил өгүүлбэр”, Г.Жамбалсүрэн, Хэл зохиол судлал”, 1986 оны боть 11:18, 25-31 х.

Монгол хэлний нэгэн зүйл тодотголын тухай”, Г.Жамбалсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны боть №13, 117-149 х.

Монгол хэлний нэрлэсэн үгүүлбэрийг хувилгах нэг байдал”, Л.Бэшэ, “ОУМЭИХурал”, 1973 оны 2-1, 80-81 х.

Монгол хэлний өгүүлбэр төгсгөхийн учир”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн асуудалд”, С.Нямсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №32, 1973

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн зэрэгцүүлэх холбоог илрүүлэх нэгэн аргын тухай”, Ө.Мөнхдолгор, УБИС-ийн “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 1999 оны №3, 63-70 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн тодорхойлох аргын тухай”, Хөхбарс, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 6 (35),

Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн шат давхаргат бүтэц”, Хөхбарс, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

Монгол хэлний өгүүлбэрийг мэдээллийн онолын үүднээс судлах асуудалд”, Г.Жамбалсүрэн, “Шинжлэх Ухаан Академийн Мэдээ”, 1976 оны №2, 38-48 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүд, өгүүлбэрийн тогтолцоо”, Г.Жамбалсүрэн, Studia Mongolica”, 1987 оны боть 12,19, 137-148 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн хоорондын харилцаа холбоо”, “Хэл зохиол судлал”, 1988 оны №22, Уб., 12-16 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн нэмэлт мэдээллийн тухай”, Г.Жамбалсүрэн, Studia Mongolica”, 1982 оны боть 8,16, 157-162 х.

Монгол хэлний өгүүлбэрийн утга зүйн бүтцийн тухай”, Түүх, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн № 1, 2008

Монгол хэлний өгүүлбэрийн хавсарсан гишүүн”, П.Бямбасан, “Монгол хэлшинжлэл”, 1999 оны №5, 121-132 х.

Монгол хэлний үйл үгийн валентын үгүүлбэр зүй дэх илрэлийг шинжлэх нь”, Хай Йин Хуа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №1, 2008,

Монгол хэлний хөндлөнгийн оруулбар өгүүлбэрийн хэв шинж хийгээд түүний холбох тэмдэг “гэж”-ийн тухай”, Б.Пүрэв-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Монгол хэлний хүүрнэх өгүүлбэрийн нэгэн баймж утгын тухай”, Б.Рагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрийн бүтэц”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1990 оны №3, 37-44 х.

Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрийн хэв шинжийн зарим онцлог”, Б.Даваадорж, “ХоБДС-ийн ЭШБичиг”, 1989 оны №5, 149-154 х.

Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрт субьектийн илрэх зарим онцлог” М.Алтанцэцэг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998, 9-12 х.

Монгол хэлний эхийн бүрдэл хэсгүүдийг холбох, зааглах арга хэрэглүүрийн тухай асуудалд”, Ө.Мөнхдолгор, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Монгол хэлний эхийн тодосгон холбох хэрэглүүрүүдийн утга, үүрэг, хэрэглээ”, Б.Пүрэв-Очир, Б.Ганчимэг, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлэн дэх бүтцэн хамаарал”, Д.Нямаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

Монгол ярианы хэлний асуух өгүүлбэрийн асуултыг илтгэх аргын тухай”, Иү Рүнг, Сэцэн, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Мэдээллийг чухалчлан хэсэглэхүй буюу дэвсвэр – онцолборын харьцааны асуудалд”, А.Цог-Очир, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №6 (36) 2006;

Нөхцлөөр холбож нийлмэл үгүүлбэр бүтээх асуудалд”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1987 оны №20, 30-39 х.

Нүгэл, хориглосон үгүүлбэрийг тодосгодог монгол сэтгэлгээ, түүний хэрэглээ, утга соёл”, Г.Бямбацэрэн, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №8 (43) 2010;

Нэр өгүүлэхүүний цаг”, Б.Катуу, “Хэл зохиол судлал”, боть 15, 1979, 162-168 х.

Орчин цагийн монгол хэлний дайвар үгийн өгүүлбэрзүй”, Ш.Барайшир, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн бүтцийн тухай асуудалд”, Ч.Батсүрэн,  Journal of  Mongolian Studies, Mongol-Kenkyu; No8, 1985;

Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн байрлалын асуудалд”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1975 оны №10, 17-20 х.

Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн найруулгын асуудалд”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1975 оны №11, 128-131 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн бүлэгт ордог үгсийн байрлалын тухай тэмдэглэл”, Л.Бэшэ, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №20, 165-171 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үгэлбэрийн бүтцийг судлах тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1976 оны боть 12, 3-35 х.

Орчин цагийн монгол хэлэнд нэр үгийн аймгаас жинхэнэ нэр үүсэх тухай”, Л.Лхагва, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Өгүүлбэр бодит байдал хоёрын харьцаа”, Ч.Батсүрэн, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1983 оны №2, 111-112 х.

Өгүүлбэр задлан шинжлэх онол, аргазүйн шинэлэг асуудлууд”, Ө.Мөнхдолгор, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №5 (40) 2008;

Өгүүлбэр найруулах аргын зарим асуудал”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №2, 70-72 х.

Өгүүлбэрийг амилуулдаг үүйл чадвар юунд оршиж байна вэ”, Л.Балдан, “Монгол Хэлшинжлэл”-ын 1996 оны №2-24, 71-75 х.

Өгүүлбэрийн гишүүдийг тодчилох нь”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (114) 1996;

Өгүүлбэрийн бүтцийн зарим асуудал”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1981 оны №1, ОУМЭИХурлын Ү-2, 1992, 97-99 х.

Өгүүлбэрийн гишүүдийн байрлал” Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №2, 70-72 х.

Өгүүлбэрийн гүн бүтцийг задлан шинжлэх нь”, С.Нямсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №35, 1973

Өгүүлбэрийн нэгэн өвөрмөц гишүүний тухай”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1982 оны №6, 57-59 х.

Өгүүлбэрийн өгүүлэх чанарын тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1984 оны №5,

Өгүүлбэрийн “саланги гишүүн, нөхвөр гишүүн” гэдгийн тухай”, Э.Буян-Өлзий, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №2, 91-98 х.

Өгүүлбэрийн тодосгогч гишүүний тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №2, 114-117 х.

Өгүүлбэрийн үндсэн хувилбарын тухай”, М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1982 оны №4, 21-24 х.

Өгүүлбэрийн хэв шинжийн тухай асуудалд”, Ш.Барайшир, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1985 оны №2, 78-83 х.

Б.Ринчен гуай монгол хэлний өгүүлбэрийн утгазүйг судалсан тоймоос”, Г.Жамбалсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал”-ын Эрдэм шинжилгээний бичиг №17 (169), 2001,

“Сурвалж бичиг дэх дотоод холбоос үгийн найруулгын онцлогоос”, Ш.Одонтөр, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Төлөөний үг холбох үүргээр хэрэглэгдэх нь”, М.Алтанцэцэг, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Үглэхүүний бүлгийн эцсийн үг нь үйл үгийн цаг заах захирах хүсэх нөхцлөөр хэлбэржих тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Studia Mongolica”, 1978 оны боть 5-13, 46-54 х.

Холбоо үг”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1982 оны №5, 114 –р т.

Хураангуй өгүүлбэрийг хэл, хэлэхүйн талаас үзэх нь”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч” сэтгүүлийн 1983 оны №2, 101-111 х.

“Хэлний хэмнэл, зэрэгцүүлэх холбооны нэгэн онцлог”, Б.Пүрэв-Очир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал” сэтгүүл №6, 1976, 41-43-р тал.

Энгийн ба нийлмэл өгүүлбэр”, М.Базаррагчаа, Сурган хүмүүжүүлэгч, 1985 оны №5, 41-45 х.

Энгийн өгүүлбэрийн тухай” М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэх Ухааны Хүрээлэнгийн ЭШБичиг”-ийн 1986 оных. 34-41 х.

Англи хэлээр:

An introduction to the Syntax of Modern Mongolian” Robert I.Binnick, “Mongolian Studies” Journal of the Mongolia Society, Volume 3, 1976;

Paratactic Concatenation of Sentences in the Secret History”, John C.Street; p. 25-49, “Mongolian Studies” Journal of the Mongolian Society; Volume X, 1986-87;

Subject Change in the Compound Sentences of Literary Mongolian”, Wayne Schlepp; Mongolian Studies, Journal of Mongolia Society; Volume 14, 1991, p.181-199;

Buriat Comlex Sentences and the Principles of Their Desription” By Nadezhda Darzhaeva, “Mongolian Studies” Volume 20, for 1997; p. 23-41;

The analytic-synthetic cycle and Mongolian historical syntax”, Suying Hsia, Proceedings of the Second Internationa Conference, “Past and Present of the Mongolic peoples”, August 28-30, 2007, Ulaanbaatar, Mongolia, Edited by Tokusu Kurebito, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 2009

Орос хэлээр:

К вопросу моделирования семантических категорий монгольского языка”, Б.Чулуундорж, “ОУМЭИХурал”, 1985 оны 6-2, 488-494 х.

Синтаксис причастных оборотов”, Ц.Цэдэндамба, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №45, 1973

Из истории разработки учения о словосочетаний в монгольском языке”, Краткий хронологический обзор, О.Адьяа, Намын Дээд Сургуулийн Эрдэм Шинжилгээний бичиг, №14, 1985

К вопросу классификации сложных предложений в современном монгольском языке”, Б.Батмөнх, “ШУАМ”, 1988 оны №4, 33-40 х.

К вопросу функции порядка слов в предложении монгольского языка”, З.Гулираанз, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1989 оны №21, 65-70 х.

К вопросу сопоставительного анализа предложения монгольского и русского языков в психолингвистическом плане”, Б.Чулуундорж, “ОУМЭИХурал”, 1992 оны 5-2, 245-284 х.


Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: