Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл-үгийн гарал судлал


Алан Гоо нэрийн АЛАН гэдэг үгийн учир”, Р.Эрдэнэцогт, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 1991 оны №6, дэвтэр 6, 177-180 х.

Алтай хэлний qi- (ki-) язгуурт үгийн тухай”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №7 (117) 1996;

Ард хэмээх үгийн гарлаас”, М.Базаррагчаа, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, Уб., 1983 оны №1,

БА-ын учир”А.Лувсандэндэв, “Шинжлэх Ухааны Академийн Мэдээ”, 1974 оны №1, 19-40 х.

Барилдуг-а гэдэг үгийн учир”, Г.Билгүүдэй, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал” , 1994 оны №1, 62-70 х.

Бичээчин хэмээх үгийн гарлын асуудалд”, Ч.Билигсайхан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №8 (116) 1997;

Бөө гэдэг үг, түүнээс гаралтай нэр томьёоны тухайд”, Л.Соёмбо, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

“Бөртө чоно” хэмээх нэрийн гарал ба хувьсал”, Б.Булаг, Монголын нууц товчоо 750, Боть 1, 1995, 95-98 х.

Буриад нэрийн гарал”, Ц.Төрбат, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Бурхан Халдун гэдэг үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” сэтгүүлийн 2000 оны №3, 124-131 х.

Буха сужигай гэдэг үгийн учир”, Д.Жамсранжав, ОУМЭИХурал, 4-1, Уб., 1983, 455-58 х.

Гэр”, М.Базаррагчаа, УБДС-ийн “Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №2, 32-39 х.

Гэсэр, Жангарт гардаг БУМБА гэдэг үгийн учир”, Ж.Лувсандорж, МУИС-ийн МСудлалын ЭШБичиг”, 2000 оны №15,153, 215-220 х.

Дархан хэмээх цолын тухайд”, Ж.Гэрэлбадрах, “Шинжлэх Ухааны Академийн Мэдээ” сэтгүүлийн 1995 оны №3, 43-47 х.

Даян, ноён, наян гурав”, М.Базаррагчаа, “Монгол хэлшинжлэл”, 1998 оны №4, 35-38 х.

Дэгэр гэдэг үгийн учир”, А.Лувсандэндэв, “Монгол хэл шинжлэл”, Боть 3, 25, 1997, 71-79 х.

Ес” хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992, 36-38 х.;

“Зарим өвөрмөц үгсийн тухай”, Ш.Барайшир, ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YIII áîòü. ¹2/16/. 1965.61 òàë.

“Зээхүү хэмээх үгийн учир”, Я.Баатар, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1995 оны №6, (114), 116-119 х.

“Иргэн, урган ба хоёр хоосон хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №23 (238), 2004,

“Корё улсын ван, хатдын монгол нэрийг дахин нягтлах нь”, Ц.Цэрэндорж, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Манж угсаатны нэрийн учир”, П.Аюушжав, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1995 оны №3, 48-51 х.

Монгол бичгийн хэлэнд орсон зарим нэг манж үгийн тухай”, Л.Мишиг, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №41, 1972

“Монгол хэмээх нэрийн уг гарлын тухай”, С.Жамбалдорж, “Хэл зохиол судлал”, Боть 24, 1990, Уб., 8-11 х.

“Монгол АНИСГА ба ХӨМСӨГ гэдэг үгсийн утгын хувирлын тухай”, Шиотани Шигэки, Mongolica; 1995 оны №6.27, 108-117 х.

Монгол хэл зүйн сураг зангийн толь”-ийн хамаарах тавцангийн тухай”, Ван Сэргэлэн, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2009,

“Монгол хэлний гэх гэдэг үгийн тухай үгүүлэх нь”, Ёоо Ке Ченг, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 4,

“Монгол хэлний зарим үгийн гарлын тухай”, Г.Буянтогтох, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Монгол хэлний оршихын тийн ялгалын дагавар –дур, -дүр, тур, түр ба манж хэлний гарахын тийн ялгалын дагавар –дери-ийн харьцуулал”, Б.Сод, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №6, 35-42 х.

Монгол хэлний тулман хөөрөг (bellows), гүүр (bridge), хөхүүр (leather sack for kumiss), хөөрөг (snuff bottle) зэрэг үгийн гарал үүслийн тухай”, Шиотани Шигэки, УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл, 1998 оны №2, 106-117 х.

Монгол хэлний яах гэдэг үгийн тухай үгүүлэх нь”, Ёоо Ке Ченг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №6, 42-49 х.

Монгол хэлэн дэх соёл гэх үгийн гарлыг ухчилах нь”, Б.Сод, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2008,

Монгол хэлэнд орсон манж үгсийн тайлбар, орчуулга”, П.Аюушжав, Гадаад хэлнээс орчуулах нь”, 1997 оны №2, 7-10 х.

Монгол хэмээх нэрийн гарал”, М.Базаррагчаа, Үнэн сонины 1996 оны №81,

Монголын Нууц Товчоон дах  Арбуха ба цоорха гэдэг нэрийн тухай шинэ судалгаа”, Н.Батжаргал, МХШ-ийн 1992 оны 1, 13, 51-64 х.

Монголын нууц товчооны buq-a’u хэмээх үгийн ойр тойронд шинжлэх нь”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Манжүи яргиян кооли” хэмээх бичигт гардаг зарим монгол үгийн тухай”, Л.Мишиг, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Монгол хэлний qoyar/jirin гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь”, Ц.Шагдарсүрэн, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №3 (215), 2004,

Монгол хэлний су-н дагавар ба су-н дагаварт үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, 1996

Монголчуудын эрт үеийн улс төрийн ухамсар хийгээд улс гэдэг үгийн тухай”, Гэ.Хайрхан, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №6, 2009,

Мэндлэх хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “Шинжлэх ухаан, амьдрал”, 1990 оны №5, 27-28 х.

Нөхөр шорлогодоо” хэмээх бөө мөргөлийн хэллэгийн учир”, Г.Гантогтох, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Нугун хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995, 19-23 х.,

Îð÷èí öàãèéí ìîíãîë õýëíèé ¿ãñèéí ñàíãèéí çàðèì аñóóäàë”, Ø.Ëóâñàíâàíäàí, ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YI áîòü. ¹2 /13/. 1962. 139 òàë.

Өнгө заасан нэгэн үгийн эрэл, таамаглал”, Л.Балдан, “Монголын нууц товчоо”-номын 2000 оны боть №2, 5-8 х.

Өнчин хэмээх үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Русь буюу Орос хэмээх нэрийн тайллага”, Д.Энхбат, МУИС-ийн ОУХДС-ийн Алтан аргамж”, 2000 оны №3, 152-155 х.

Сили-, шала-“ хэмээх үгнээс –илэ-, ила- хэмээх үг үүссэн нь”, М.Базаррагчаа, МУБИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын чуулган” сэтгүүлийн №4 (39) 2008;

Татар гэх нэрийн агуулагдахууны тухай үгүүлэх нь”, Насан-Өлзий, “Дундад Улсын Монгол Судлал”-ын сэтгүүлийн 2009 оны № 5,

Тоба гэдэг нэрийн тухай”, А.Лувсандэндэв, “Хэл зохиол судлал”, боть 14, 1978, 12-14 х.

Тэнгэр хэмээх үгийн тухай”, Д.Бүрэнчимэг, Соёл Эрдэм дээд сургуулийн ЭШБичиг”, 2000 оны №3, 68-69 х.

Унших гэдэг үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1991 оны №4, 24-25 х.

Хаан цолын үүсэл гарал”, Жангар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000, 49-54 х.

Хар хорин нэрийн тухай”, Л.Жамсран, “Үнэн” сонин, 1992 оны 03-18

Хүнс хэмээх үгийн эрт эдүгээгийн утга”, Мандах, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Хүүш, шуус гэдэг хоёр нэрийн учир”, Ч.Догсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 86-92 х.

Цагадай хэмээх нэрийн тухай”, Ц.Энхчимэг, “МНТовчоо -750”, Уб., 1995, 108-110 х.

“Чингис хэмээх цолын утгыг тодруулах нь”, Б.Дорж, Mongolian Studies, Journal for The Korean Association  for Mongolian Studies”, N1,

Чингис гэдэг үгийн тухай”, Г.Ванжил, Bulletin IAMS, N2, 1999, 29-34 x.

Чингис Шаньюй нэрийн тухай”, Ж.Ганболд, “Монголын Нууц Товчоо”, 1995 оны Боть 1, 104-107 х.

Чур цолын утгыг мөшгөх нь”, Ц.Баттулга, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Юан Юань гэдэг нэрийн учир”, Б.Сумьяабаатар, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 27-31 x.

Монгол хэлшинжлэл-үгийн гарал судлал

By J.Bat-Ireedui

Ярианы хэлний ганцжиж утгажсан үгийн тухай”, М.Базаррагчаа, Монгол ярианы хэл, Уб, 1996, 16-27 х.

Орос хэлээр:

О Происхождения титула ХАГАН, ХАН” Т.А.Бертагаев, “Studia Mongoliсa” , 1973 оны №1,9, 181-183 х.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: