Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл үгзүй, бүтээвэр судлал


Монгол хэлшинжлэл-үгзүй, бүтээвэр судлал

By J.Bat-Ireedui

Арван гурваас арван дөрөвдүгээр зууны үед өгөх-оршихын тийн ялгалын dur, tur зүүврийг бичигт хэрэглэж байсан зарчмын тухай”, Д.Баттулга, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 1974

Асуух сул үг уу-гийн байрнаас Монголын Нууц Товчооны зарим асуух үгүүлбэрийн утгыг шинээр сүвэгчлэх нь”, Д.Булаг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №5, 17-21 х.

Биеийн төлөөний тодотгол ба тодотгуулагчийн бие, тооны зохицол ба түүний онцлог”, Өлзийдалай, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Б хэмээх оруулбар утгалбар нь угтвар бүтээврийн бүрэлдэхүүнд багтсан нь”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Ер нь, магад, үнэхээр, ёстой, эргэлзээгүй, гарцаагүй, зайлшгүй, яриагүй, мэдээж, үнэндээ, ялангуяа, чухамдаа, эрхбиш, хэрэгтэй гэх мэт үгсийн тухай”, П.Бямбасан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Инжинашийн “Хөх судар”-ын сургамжит үг хэллэг”, Д.Баасанбат, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Ирээдүй цагаар тодотгон холбох –Х нөхцөлийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонг, УБИС-ийн “Монгол хэл шинжлэл”, 1998 оны №2, 118-129 х.

Монгол төрөл хэлний давтах байдалт тэмдэг үйл үгийн тухай”, Жин Хү, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол төрөл хэлний хоёр дугаар биеийн төлөөний нэрийн ганц тооны хэлбэрийн тухай харьцуулсан судлал”, Хасгэрэл, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Монгол төрөл хэлний үргэлжлэх байдалт тэмдэг үгийн тухай”, Жин Хү, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Монгол үгийн бүтцийг шинжлэхэд математик томьёолол хэрэглэх нь”, Б.Пүрэв-Очир, УБДС-ийн Эрдэм шинжилгээ, заах аргын  бичиг, Уб., №1 (12), 1977

Монгол хэлний АЛЬ хэмээх асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБичиг,  2006, Vol.26, 226 pp.75-83

Монгол хэлний бүр дагавар”, Д.Бадамдорж, “Сурган хүмүүжүүлэгч” сэтгүүлийн 1983 оны №4, 112 х.

Монгол хэлний бүтцийн тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны боть 13, 6-15 х.

Монгол хэлний бүтэц”, Ш.Лувсанвандан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №1, 1963,

Монгол хэлний бүтээврийн тухай”, Б.Базылхан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1979 оны №4, 28-34 х.

Монгол хэлний бүтээврийн тухай асуудалд”, Б.Базылхан, “Хэл зохиол судлал”, 1978 оны №14, 31-37 х.

Монгол хэлний давтамжийн судалгааны зарим дүн”, Ж.Лувсандорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986; 23-28 х.

Монгол хэлний дагавар үгийн тухай асуудалд”, (Солонгос, Манж хэлний хэрэглэгдэхүүнтэй харьцуулах нь) Чой Дон Гүэн, “Монгол хэлшинжлэл”, 1996 оны Том 2-24 , 76-88 х.

Ìîíãîë õýëíèé ãàðàõûí òèéí ÿëãàëûí òóõàé àñóóäàëä”, Ø.Áàðàéøèð, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YI áîòü. ¹2 (13). 1962. 139 òàë.13-27

Монгол хэлний заах төлөөний үгийн заах ба төлөөлөх үйлдлийн тухай”, Хай Йин Хува, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №1, 84-87 х.

Монгол хэлний залгавар морфемийн ангилалын асуудалд”, П.Бямбасан, Studia Mongolica, 1978 оны № 5,13. 168-179 х.

Монгол хэлний зарим үг, бүтээврийн бүтэц”, Д.Чойжалсүрэн, “ОУМЭИХурал”, 1992 оны №5-2, 50-53 х., “Монгол хэл бичгийн зарим асуудал”, ред. Ж.Бат-Ирээдүй, 1998, 92-96 х.

Монгол хэлний нөхцөмөл  –в, -чи дагаврын гарал”, М.Базаррагчаа, “Монгол хэл шинжлэл”, 1999 оны №5, 37, 71-88 х.

Монгол хэлний нэгжүүдийн харьцаа холбоо”, М.Базаррагчаа, “Гурван Эрдэнэ дээд сургуулийн СЭШБичиг”-ийн 1999 оны №2, 7-49 х.

Монгол хэлний нэгэн дагавар бүтээврийн утгазүйн асуудалд”, Ж.Баянсан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №3 (83), 1983

Монгол хэлний нэгэн өвөрмөц морфем”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1989 оны №2, 28-32 х.

Монгол хэлний нэр үгийн гарахын тийн ялгалын тухай”, Г. Абэмацу, “Олон Улсын Монголч эрдэмтдийн Их Хурал”, 2 дугаар хурлын 1 дүгээр боть, Уб., 1973

Монгол хэлний нэр үгийн нэг онцлог”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №19, 5-13 х.

Монгол хэлний нэр үгийн тухай нэгэн асуудал”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1976 оны №12, 105-117 х.

Монгол хэлний нэр үгийн үгүүлэх утга, чадамжийн тухай”, За.Батгэрэл, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 5 (35),

Монгол хэлний нэр үгийн үйлдэхийн тийн ялгалын нэгэн утгын тухай”, Д.Бадамдорж, “Соёл Эрдэм Дээд Сургуулийн ЭШБичиг”, 1999 оны №2, 48-52 х.

Монгол хэлний нэр үгийн цагт шинжийн тухай”, Жа.Батгэрэл, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №2, 29-35 х.

Монгол хэлний нэр үйл нь нэгжүүдийн цөм болох тухай”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Монгол хэлний өхөөрдөл нэр”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Монгол хэлний тийн ялгал-ын тухай”, Чой.Лувсанжав, 51-60 х. МУИС-ийн “ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÔ, ¹41. 1972. 86 òàë.

Монгол хэлний тийн ялгалын тухай”, Ч.Алтанзагас, УБДС-ийн Эрдэм Шинжилгээ, заах аргын Бичиг”, №1, 17, Уб., 1981, 70-79 х.

Монгол хэлний тийн ялгалыг хэлбэр утга ба зогсонги хөдлөнги талаас нь үзэх”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг №28 (294), 2008,

Монгол хэлний төлөөний үгийн гарал”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Монгол хэлний тэмдэг нэрийн үгүүлэхүй утгын тухай”, Гээгдэнэ, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2009,

Монгол хэлний үг бүтэх ёсонд авиалбарзүй холбогдох нь”, Хайрхан, МУИС-ийн ЭШБичиг, 2000 оны №16,160, 108-112х.

Монгол хэлний үг бүтээх нэгэн дагаврын түүхэн хувьсал”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990;

Ìîíãîë õýëíèé ¿ãèéí á¿òöèéí òóõàé àñóóäàëä” Ø.Ëóâñàíâàíäàí,  МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ÒîìYII. âûïóñê ¹…/äóãààðã¿é/, 1964.81 òàë.3-15

Монгол хэлний үгийн зарим язгуур, үндэсний тухай”, Ш.Лувсанвандан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №1, 1963,

Монгол хэлний үгийн эцсийн н-тэй үгийн тухай асуудалд”, С.Мөөмөө, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986; 3-10 х.

Монгол хэлний үгийн язгуур, үндэсийн тухай зарим асуудал”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1972 оны №9, 5-13 х.

Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа ба түүний илрэх хэлбэрүүд”, Ж.Бат-Ирээдүй, “Area and Culture Studies, N78, Tokyo University of Foreign Studies; 2009

Монгол хэлний үгүйсгэх харьцаа илэрхийлэх хэрэглүүрүүд”, П.Бямбасан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №18 (178) 2001;

Монгол хэлний үгийн үндэс, язгуурын тухай асуудалд”, Ш.Лувсанвандан, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. ¹26. 1970. 113 òàë.

Монгол хэлний үйл үгийн байдал ба болцын тухай”, М.Базаррагчаа, Ч.Пүрэвжал, “Studia Mongolica”, 1987 оны №12,19, 171-176 х.

Монгол хэлний үйл үгийн байдлын бүтээврийн утгазүй”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Монгол хэлний үйл үгийн хэвийн нөхцлийн утгазүй”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №1 (…) 1991;

Монгол хэлний үйлт нэрийн тухай”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1981 оны №17, 56-69 х.

Монгол хэлний ХАА язгуурт зарим асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, Mongolhak (Mongolian Studies), Journal of The Korean Association for Mongolian Studies”, Korea, 2006, Vol.21, pp.67-77

Монгол хэлний хамтрахын тийн ялгалын нөхцлийн гарал хувьсал”, Ч.Алтанзагас, Хэл зохиол судлал”, Том 22, Уб., 1988, 5-11 х.

Монгол хэлний харьяалах харьцааны утга зүйн асуудалд”, Д.Бадамдорж, “Хэл зохиол судлал”, 1986 оны №27, 94-102 х,

Монгол хэлний харьяалахын тийн ялгалт хэлхэцийн төрөл ангилал”, Д.Сарана, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 4,

Монгол хэлний хоёрдмол үүрэг бүхий хоёр нөхцлийн тухай”, Г.Мөнхдолгор, УБИС-ийн “Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 2000 оны №4, 142-156 х.

Монгол хэлний хоршоо үгийн утгазүйн асуудалд”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Монгол хэлний хос эгшиг фонемын хувилбар уруулших , эс уруулших нь”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1978 оны боть 14, 6-8 х.

Монгол хэлний хуулбар нэр томьёоны тухайд”, Д.Даваашарав, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1984 оны №3,

Монгол хэлний хүндэтгэлийн дагавар”, Р.Жагварал, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №32, 1973

Монгол хэлний ХЭ- язгуурт асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007, 56-69 х.;  Орхон Их Сургуулийн ЭШБичиг, №8, 2007, 8-27 х.

Монгол хэлний хэсэг тооны –н дагавар, түүний шинж” Д.Бадамдорж, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Монгол хэлний ЮУ хэмээх асуух төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, Mongolhak (Mongolian Studies), Journal of The Korean Association for Mongolian Studies”, Korea, 2006, Vol.20, pp.1-22

Монгол хэлний ЯА язгуурт зарим төлөөний үгийн үүрэг-утгазүйн онцлог”, Ю.Мөнх-Амгалан, Mongolhak (Mongolian Studies), Journal of The Korean Association for Mongolian Studies”, Korea, Vol.19, pp.1-37

Монгол хэлний эгшгийн хэлний байрын нэгэн зураг хийгээд монгол хэлний эгшиг зохицох ёс”, Ж.Жараннэг, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №4, 60-63 х.

Ìîíãîë õýëí¿¿ä äýõ õýëç¿éí õ¿éñèéí óë ìºð”,  Ã.Ä.Ñàíæååâ, 28-29, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YI áîòü. ¹2 /13/. 1962. 139 òàë.

Монгол хэлтэй төрөл хэлний дайвар үгийн судалгаа”, Ш.Барайшир, “Studia Mongolica”  сэтгүүлийн 1971 оны №8, Уб., 153-159 х.

Монгол хэлшинжлэлд нэрийн тийн ялгалыг ангилсан нь”, Д.Төмөртогоо, Хэл зохиол, 1970 оны №??, 301-314 х.

Монгол хэлшинжлэлд монгол хэлний сул үгэнд тооцож байгаа нэгжүүдийн шинж чанар”, П.Бямбасан, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Монгол хэлэнд нэр үгийн олны утгыг өгүүлбэрзүйн аргаар илэрхийлэх нь”, Б.Чулуундорж, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1976 оны №4

Монголын нууц товчооны хэлбох хэрэглүүрийн тухай”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №1 (…) 1991;

Нэг үйл үгийн хувилбар”, Д.Чойжилсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1977 оны №13, 125-134 х., “Монгол хэл бичгийн зарим асуудал”, 1998, Уб., 63-69 х.

Нэрлэхийн тийн ялгал ба нэр үгийн үндэсний үүрэг чадамж, Эрдэнэцуглаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Одоо ба ирээдүй цагаар төгсгөх –НА нөхцөлийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонго,  “ГЭДС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1999 оны №2, 55-62 х.

Одоо үеийн монгол бичгийн хэлний хувилгах дагаврын салаа утга”, Шүү Чин, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №3, 2008,

Одоо үеийн монгол хэлний өвөр монгол аялгуун дах биеийн төлөөний нэрийг харьцуулан шинжлэх нь”, Саруул, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №2, 35-40 х.

Олон монгол хэлний нийлэмж үгийн хөгжлийн хэвзүйн тухайд”, Г.Цэ.Пюрбеев, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №2 (…) 1992;

Олон тооны дагаврын учир”, Ш.Барайшир, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1972 оны №4, 73-75 х.

Олон хувилбарт нэгэн бүтээврийн түүхэн утга”, Д.Бадамдорж, Соёл Эрдэм дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг”-ийн 2000 оны №3, 64-67 х.

Орчин цагийн монгол хэлний гийгүүлэгчийн тогтолцоо”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 34-38 х.

Орчин цагийн монгол хэлний дагаврын онцлог”, Сун Бён Гү, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Орчин цагийн монгол хэлний нөхцлийн давтамжийн судалгаа”, Д.Лхагвасүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №1,2 (81,82), 1983

Орчин цагийн монгол хэлний үйл үгийн систем”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны №25, 73-85 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэгэн зүйл –саг4 дагаврын утга хийгээд бүтэц”, Г.Лувсан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Орчин цагийн монгол хэлний бүтээврийн зохицолын тухай асуудалд”, Ш.Туяа, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Орчин цагийн монгол хэлний заахын тийн ялгалын нөхцлийн хувилбарын тухай”, П.Бямбасан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1983 оны №5,

Орчин цагийн монгол хэлний захирах хүсэх үйл үгийн найруулгын үүрэг”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1988 оны №21, 37-47 х.

Орчин цагийн монгол хэлний –лгүй морфем”, П.Бямбасан, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1985 оны №3, 29-30 х.

Орчин цагийн монгол хэлний морфемын бүтэц”, “Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны боть №11, 19-26 х, “Монгол хэлшинжлэлийн асуудлууд”, Уб., 1980, 193-204 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нөхцөл үйлийг ангилж байгаа нь”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1978 оны №14, 45-55 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэр үг холбох нөхцлийн утга”, Д.Бадамдорж, “МУИС-ийн Монгол Судлалын бичиг”, №4 (110) 1995;

Орчин цагийн монгол хэлний нэр үгийн тооны категорийн тухай асуудалд”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1975 оны №11, 106-119 х.

“Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн хамаатуулах нөхцлийн талаар судласан нь”, Ким Хак Сон, “Bulletin IAMS”, 2000 оны №1,25, 2, 26, 69-74 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн эцсийн Н-ийн тухай”, Ц.Базаррагчаа, ХоБДС-ийн ЭШБичиг”-ийн 1991 оны №6, 63-88 х.

Орчин цагийн монгол хэлний нэршсэн тэмдэг нэрийн онцлог”, Сайто Косүкэ, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000,

Орчин цагийн монгол хэлний тийн ялгалын тухай”, Г.Жамбалсүрэн, Studia Mongolica”, 1982 оны боть 7,15, 232-241 х.

Орчин цагийн монгол хэлний тэмдэг нэрийн ангилал, зэргийн тухай асуудалд”, Л.Болд, “Монгол хэл шинжлэл”, Уб., 1996 оны №2-24, 23-36 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үгүй-ийн тухай”, Үзэмээ, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №6, 11-18 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үгсийг аймаглах асуудалд”, П.Бямбасан, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1989 оны №2, 28-34 х.

Орчин цагийн монгол хэлний үйл үгийн идэвхигүй язгуурын тухай зарим ажиглалт”, П.Бямбасан, “Хэл зохиол судлал”, 1982 оны №16, 18-44 х.

Орчин цагийн монгол хэлний байдлыг илрүүлэх задлаг аргын тухай асуудалд”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1989 оны №20, 46-54 х.

“Орчин цагийн монгол хэлний нэгэн зүйл –САГ дагаврын утга хийгээд бүтэц”, Г.Лувсан, “МУИС-ийн ЭШБичиг”, 1984 оны боть 3,87, 11-15 х.

“Орчин цагийн монгол хэлний туслах үйл үгийн үндэслэл, ач холбогдол”, Сон Бён Гү, “МУИС-ийн МСТ-ийн Acta Mongolica  сэтгүүлийн 2008 оны №8 (306), 155-161 x.

Орчин цагийн монгол хэлний үйл үгийн найруулгын асуудалд”, Л.Балдан, “Studia Mongolica”-ын 1975 оны №2/10, 258-263 х.

Орчин цагийн монгол хэлний цаг заах үйл үгийн найруулгын үүрэг”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1988 оны №22, 17-29 х.

Орчин цагийн монгол хэлний шууд бус мэдэгдэж өнгөрсөн цагийг илэрхийлэх –жээ, -чээ нөхцлийн тухай”, Ким Ги Сонь, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995, 60-72 х.

Орчин цагийн монгол хэлний шууд бус мэдэгдэж саяхан өнгөрсөн цагийг илэрхийлэх –ЛАА нөхцлийн тухай”, Ким Ги Сонь, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, 1995 оны  №4 (113), 45-62 х,

Орчин цагийн монгол хэлний холбоо үгийг ангилах асуудалд”, С.Нямсүрэн, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Орчин цагийн монгол хэлний шууд бус тийн ялгал”, Ш.Лувсанвандан, ÁÀÃØ ÍÀÐÛÍ ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. YIII áîòü. ¹2/16/. 1965.61 òàë.

Орчин цагийн монгол хэлний эгшгийн тогтолцоо”, Ш.Лувсанвандан, “Хэл зохиол судлал”, 1979 оны боть 15, 29-33 х.

Орчин цагийн монгол хэлэн дэх синтетик, аналитик бүтцийн харьцааны тухай”, Ж.Баянсан, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №2 (86) 1986;

Өнгөрсөн цагаар тодотгон холбох –сан4 нөхцөлийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонг, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998, 193-208 х.

П’А-К’А-С’А-Т’А гэсэн хураангуй үе утгалбарыг төлөөний үгийн хийсвэрлэх чанар гэрчилж байгаа нь”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

“-тай3 бүтээврийн онцлог”, М.Базаррагчаа, Гурван Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, 1999 оны №2, 84-86 х.

Тийн ялгалын нөхцөлөөр холбогдсон синтагмын аналетик бүтцийн харьцааны тухай”, Ж.Баянсан, “Хэл зохиол судлал” 1988 оны №22, 30-37 х.

Тогтворгүй –н-ийн учрыг Монголын нууц товчооноос эрэх нь”, Д.Заяабаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №15(153), 2000, 87-94 х.

“Тодотгон холбох нөхцлийн байрлалын тогтолцоо, найруулгын үүхэг”, Л.Балдан, “Монгол Хэлшинжлэл”-ын 1992 оны №1,13 3-13 х.

“Тооны нэрийн зарим дагаврын түүхэн харьцуулсан судалгаа”, Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1988 оны №22, 103-108 х.

“-Тур, -түр нөхцлийн үүрэг, бүтцийн тухай асуудалд”, Л.Болд, “Studia Mongolica”, Уб., 1982 оны №7-15, 219-231 х.

“Туршил авианзүйн тухай”, Туяа, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 3,

Үгсийн аймгийн системд төлөөний үгийн эзлэх байр”, Л.Болд, “Монгол хэлшинжлэл”, Уб., 1992 оны №1-23, 14-23 х.

“Үйл үг бүтээх дагаврууд”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1977 оны №1.12, 3-9 х.

Үйл үг бүтээх –ла дагаврын утга, түүний гарал”, М.Базаррагчаа, УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл” сэтгүүлийн 2001 оны №4, 77-85 х.

Үйл үгийн зарим дагаврын тухай”, Д.Чойжалсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №19, 182-183 х., “Монгол хэл бичгийн зарим асуудал”, ред. Ж.Бат-Ирээдүй, 1998, 70-71 х.

“Үйл үгийн үндэс ба хэвийн хувилалын дагаварын тохирoлцох ёсыг шинжлэх нь”, Фоо Тоо, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүл, №1, (37) 2009.

Үүсгэл  хэлзүйн хөнгөн үйл үгийн тухай онол болон монгол хэлний үйлдүүлэх хэвийн хувиралт”, Гуа Лянхуяа, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №4, 2008,

“Хариулах үг ярианы эхэнд илрэх болжээ мэтийн үгэнд хэрэглээний задлалт хийх нь”, Л.Тугтамбаяр, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Харьяалахын тийн ялгалын утгыг ангилах нь”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Хориглох ба үгүйсгэх бүтээврүүд хэрхэн үүсэв” М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 (113), 1995,

Хориглох чимэг”, Х.Гаадан, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №36, 1971,

Хүний эшийн нэрийн хоёр язгуурыг өгүүлэх нь”, Чой.Лувсанжав, Г.Цэрэндорж, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974, 79-81.

Хэлзүйжих судлалын онол аргаар үйлдэх тийн ялгалын хэлбэрийн үүсэл хөгжлийг шинжлэх нь”, Л.Тугтамбаяр, Мөнх, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2005 оны №3, 15-24 х.

Хэлзүйн бүтэц дэх хэлзүйн утга хийгээд түүний хэлбэрийн уялдал харьцааны тухай”, Жа.Батгэрэл, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №2, 84-90 х.

Хэлзүйн утга, хэлбэр, категори”, П.Бямбасан, “УБДС-ийн ЭШЗАБичиг”, 1981 оны №1.14, 69-80 х.

Хэлбэр ба утгын хөврөл”, М.Базаррагчаа, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №24 (243) 2005;

-ч, -чих хоёрын учир”, М.Базаррагчаа, “Сурган хүмүүжүүлэгч”, 1982 оны №5, 113 –р т.

Эртний монгол хэлний гарах тийн ялгалын дагаврын нэгэн хувилбар”, Д.Төмөртогоо, Монгол судлал, 1968 оны №6-20, 50-52 х.

Эртний монгол хэлний олон тооны асуудалд”, Б.Чулуундорж, МУИС-ийн ЭШБичиг, 1976 оны №2,56, 53-58 х.

Эртний монгол хэлний оруулбар –ng- бүтээврийн тухай”, М.Базаррагчаа, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Эртний монгол хэлний зарим тооны нэрийн тухай”, Д.Баттулга, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №49, 1974

Эртний монгол хэлний түүхэн бүтээврийг шинжилсэн нь”, М.Базаррагчаа, “Ардын багш Дагвын Чойжалсүрэн”, Уб., 2000, 60-88 х.

Ярианы хэлний нөхцөлдүүлэн холбох үйл үгийг шинжлэх нь”, Бо.Манлияанг, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №5, 2008,

Ярианы хэлэн дэх үйл үгийн энгийн буюу үнэмлэхүй өнгөрсөн цагийг заах нөхцлүүдийн утга, үүрэг”, Ким Ги Сонг, МУИС-ийн ЭШБичиг”, 1998 оны №13, 139, 193-208 х.

Орос хэлээр:

Öèôðû è èìåíà ÷èñëèòåëüíûå ó ìîíãîëîâ” Ë.Ñ.Áàðàíîâñêàÿ, Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ. Òîì I, âûï I. 1946.ã. 166 ñòð.

К вопросу временных оттенков деепричастия на –аад в современном монгольском языке”, А.Шархүү, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №41, 1972

Система союзов в современном монгольском языке”, А.Лувсандэндэв, “Studia Mongolica”, 1975, боть 2,10, 30-34 х.

К вопросу употребления притяжательных частиц минь, чинь, нь в монгольском языке”, Б.Чулуундорж, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №50, 1974

К проблем Долгых гласных среднемонгольского языка”, Ш.Лувсанвандан, “Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 1977 оны боть 3-2, 94-98 х.

К вопросу о совместном падеже в монгольском языке”, Ч.Алтанзагас, “Хэл зохиол судлал”, том 17, Уб., 1986, 82-87 х.

К вопросу употребления формы множественного числа в древнемонгольским языке”, Б.Чулуундорж, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №56, 1976

Значение формантов прошедшего времени в современном монгольском литературном языке”, Г.Бадан, “Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн Их Хурал”, 4-2, 1985, Уб., 75-81 х.

К проблеме о статустве некоторых падежей в монгольских языхак”, Ч.Алтанзагас, “Монгол хэл шинжлэл”, Том 3, 25, Уб., 1997, 30-41 х.

О статустве некоторых падежей в монгольских языках”, Ч.Алтанзагас, “Хэл зохиол судлал”, Том 21, Уб., 1988, 26-36 х.

О морфеме –тай в монгольском языке”, Ч.Алтанзагас, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

О суффиксе – run/rűn встречаюмщся в “Сокровенном сказаний монголов” и на Чингисовом камне”, Ш.Чоймаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Семантическая характеристика зооморфизмов”, Н.Нансалмаа, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990;

Англи хэлээр:

A small contribution to the Study of Morphological Word-Formation in the Mongolian Language”, Choi.Luvsanjav, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол №30, 1972,

“On The Mongolian Alternation bi/min-/nama- “I”, John C.Street; p.65-89; “Mongolian Studies” Journal of The Mongolia Society; Volume VIII, 1983-84;

“Plural Suffixes in Modern Khalkha” Yoshio Saito, p.89-99; “Mongolian Studies” Journal of The Mongolia Society; Volume VIII, 1983-84;

The Middle Mongolian demonstratives ene and tere in Secret History”, John C.Street, Mongolian Studies, Journal of Mongol Society; Volume XIII, 1990, p.169-199;

Mongolian Past Tense Markers and Their Usage”, by Chao-lu Wu; “Mongolian Studies, Journal of Mongolia Society; Volume 18, 1995, p.85-113;

Япон хэлээр:

On some Features of Adjective Antonyms in Mongolian”, JIN Shubao, “Bulletin of Japanese Association for Mongolian Studies”, N39, 2009

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: