Монгол хэл, бичгийн багш нарын Үндэсний Холбоо

МХББНҮХолбооны албан ёсны сайт

Монгол хэлшинжлэл-эх бичиг судлал


By J.Bat-Ireedui

Алтан ордоны хаадад холбогдох араб үсгээрх захидал бичгүүд”, Ц.Баттулга, Б.Аззаяа, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Бага ойгорын түрэг бичээс”, Ц.Баттулга, МУИС-ийн ОУХДС-ийн “Алтан аргамж” ЭШБичиг, 1998 оны №2, 80-83 х.

Бичигт шургуулга”-ын бичээсүүд”, Д.Галсанцэрэн, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №16(160), 2000,

Гурван Мандалын түрэг бичээс”, Л.Болд, Р.Бямбаа, “Дорно дахины судлалын асуудал”, Уб., 1987 оны №1-18, 103-108 х.

Дөрвөлжин үсгийн төвджин тигийг судлахын чухал чанар болон ач холбогдол”, Өлзийбаяр, “Дундад Улсын Монгол судлал” сэтгүүл, №2, 2009,

Дунд үеийн монгол хэлний араб бичгээр бичсэн дурсгалуудад эгшиг үсгийг тэмдэглэсэн нь”, Г.Цэцэгдарь, “УБИС-ийн Монгол хэлшинжлэл”, 2000 оны №4, 111-138 х.

Дунхуанг агуйн монгол бичээсүүдийн ерөнхий шинжлэл”, Оюун, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 1,

Дунхуангны агуйн уйгаржин үсгийн бичээс ба түүний судлал”, Оюун, “Дунд Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2006 оны №4, 89-95 х.

Дөрвөлжин үсгийн цагаан толгой, үсэгзүйн онцлог, түүнийг галигт тусгах нь”, Ё.Жанчив, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Дэл уулын баруун билүүний дөрөвдүгээр бичээс”, Ц.Баттулга, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Дэл уулын баруун билүүний 2, 3 гуравдугаар бичээс”, Ц.Баттулга, “Археологийн судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1998

Дэл уулын баруун билүүний дөрөвдүгээр бичээс”, Ц.Баттулга, “Археологийн судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999, 74-79 х.

Дэл уулын нэгдүгээр бичээсийг дахин нягтлах нь”, Ц.Баттулга, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №22 (227), 2004,

“Дэл уулын нэгдүгээр рүни бичээс”, Ю.Болдбаатар, Mongolica, Уб., 10.31, 219-228 х.

Их бичигтийн бичээс” Ц.Баттулга, МУИС-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бичиг,1997,  Боть 10 (122),

Их цаазын эх бичгийн судалгааны зарим асуудал”, Б.Батбаяр, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Кёнгүг Тэжон Жүхэ”-д уламжилсан монгол сурвалжууд”, С.Батхишиг, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Кыршехирийн ноён Жажагийн хөвгүүн Нур Ад-Диний бичгийн тухайд”, М.Ууганбаяр, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Манж али гали –гийн тухай өгүүлэх нь”, Цагаансар, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Манж бичгийн хэлэн дэх гийгүүлэгчийн сугарал”, М.Баярсайхан, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №19 (193) 2003;

Манжийн дусал бинтгүй үсэг бичгийн тухай”, Л.Мишиг, МУИС-ийн ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÈ×ÈÃ. Òîì YII. âûïóñê ¹…/äóãààðã¿é/, 1964.81 òàë.3-15

Мин Тайзуд буян үйлдсэн урт зураг” дээрх аравдугаар бадгийн уйгаржин монгол бичгийн судлал”, Хас-Эрдэнэ, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 6 (35),

Монгол Манж албан бичгийн харьцаа”, М.Баярсайхан, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Монгол түрэг хэлнүүдийн харьцуулсан судалгааны дүнгээс”, Б.Базылхан, ОУ-ын МСХолбооны мэдээ”, 1995 оны №2.16, 36-45 х., 1996 оны №1,17, 9?-104 х.,

Монгол улсад дөрвөлжин бичгийг судалж байгаа нь”, Ё.Жанчив, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Монголын нууц товчоон дах маргаантай үг ба түүний судлаж тайлбарласан аргын тухай”, До Гуа, “Дундад Улсын Монгол Судлал” сэтгүүлийн 2007 оны № 4,

Монголын нууц товчоон дах үхэх гэдэг ухагдахууны тухайд”, Ц.Түмэндэмбэрэл, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Монголын нууц  товчооны судлалд П.И.Кафаровын оруулсан хувь нэмэр”, Ё.Жанчив, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №29 (300), 2008,

Монголын нууц товчооны уг эхийн талаар эргэцүүлэх нь”, Ц.Шагдарсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №14(151), 1999

Нууц товчооны нэг эхэд нэгэн монгол үгийг хэрхэн галигласан нь”, Ц.Сумьяабаатар, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн “Acta Mongolica” эрдэм шинжилгээний бичиг №7 (291), 2007,

Нэг зохиолчийн хоёр эх бичгийг харьцуулсан нь”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1976 оны №12, 87-95 х.

Олон нуурын эртний түрэг бичээс”, Ц.Баттулга, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №13 (139), 1998,

Онгийн голын орхон бичээсийг сурвалжилсан дүн ба түүний тайлбарууд”, Л.Болд, “Соёл эрдэм дээд сургуулийн ЭШБичиг”, 1997 оны №1, Уб., 33-58 х.

Руни бичгийн дурсгал дах хоёр хэллэгийн тухай”, Т.Нямгэрэл, МУИС-ийн Магистрантын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл” №2, 2004

Стамбүлийн их сургуулийн музей дэх дөрвөлжин үсгийн дурсгал”, Ё.Жанчив, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Сурвалж бичиг дэх төлөөний үгсийн найруулгын онцлог”, Ш.Одонтөр, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №6 (114) 1995;

Сүүжийн түрэг бичээс”-ийн үгсийн сангийн харьцуулсан судалгаа”, Л.Болд, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №4 (102) 1990, 297-307 Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1982 оны №16, 72-78 х. ;

Тоньюкүк-ийн турк рүни бичээс”, ОУМСХолбооны бюллетэнь”, 1993,1994 оны №2, 3,12-13, 55-65 х.

Тооно уулын нанхиад бичээсийг дахин нягтлах нь”, Д.Ганбаатар, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Төвд, манж, монгол хэлээр хавсаргасан Субашидын нэгэн эхийн тухай”, М.Баярсайхан, Б.Даваасүрэн, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №3 (215), 2004,

Төмөр цоргын бичээс”, Ц.Баттулга, “МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №9 (I-XIX дэвтэр) 1997;

Түүхэн хэлшинжлэлийн судалгааны аргазүйд анхаарууштай зарим зарчимын тухай”, Ц.Шагдарсүрэн, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №27 (285), 2007,

Тэрхийн түрэг бичээс”, Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1982 оны №8.16, 163-175 х.

Ханангийн бууцны бичээс”, Ц.Баттулга, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Хар балгасны орхон бичиг”, Л.Болд, Шинжлэх Ухаан, амьдрал”, 1997 оны №3, 23-33 х.

Хар балгасын 1 дүгээр руни бичээсийг уншиж тайлах оролдлого”, Ю.Болдбаатар, “Монгол хэлшинжлэл”, 1997 оны №3-25, 60-70 х.

Нэг зохиолчийн хоёр эх бичгийг харьцуулсан нь”, Л.Балдан, “Хэл зохиол судлал”-ын 1976 оны №12, 87-95 х.

Хар магнайн эртний түрэг бичээс”, Ц.Баттулга, “Археологийн судлал” Эрдэм шинжилгээний бичиг №19(151), 2001, 91-93 х.

ХБНГУ-ын Саксон орны Хернхүтийн сүм хийдийн архив дахь тод бичгээр буй “Увш хун тайж”-ийн туужийн эх бичгийн харьцуулсан судалгаа”, Ш.Чоймаа, МУИС-ийн Монгол Судлалын Төвийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №3 (215), 2004,

Хөл асгатын түрэг бичээсийг уншсан тухай”, Л.Болд, “Шинжлэх Ухаан Амьдрал”, Уб., 1988 оны №1, 34-46 х.

Л.Болд, “Хэл зохиол судлал”, Уб., 1982 оны №16, 72-78 х.

Хэвтээ дөрвөлжин үсгийн судлалын асуудалд” Ё.Жанчив, МУИС-ийн МСС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №12 (135), 1998,

Чакравади алтан хааны тууж хэл түүхийн чухал сурвалж болох нь, Д.Заяабаатар, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №21 (220) 2003;

Чингис хааны Их Засаг-ийн хэсэг шинээр олдов”, Б.Сумьяабаатар, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Чингисийн чулууны бичээсийн тухай”, Ш.Бира, “Bulletin IAMS”-ийн №1, 17, 194-196 х.

Шаахар толгойн эртний бичгийн дурсгал, судалгааны дүнгээс, Ц.Баттулга, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №25 (248) 2005;

Шаахар толгойн түрэг бичээс”, Ю.Болдбаатар, Bulletin IAMS, 2000 оны №1(25), 2(26), 97-98 х. Аltaica, 2001 оны №1, 171-173 x.

Шавар ваар дээрх рүни бичээсийн тухай”, Ц.Баттулга, “МУИС-ийн Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг”, №20 (194) 2003;

Шинээр олдсон Монголын нууц товчооны монгол үсгийн галигийн тухай”, Ё.Жанчив, Ц.Ганбаатар, МУИС-ийн МСС-ийн “Монгол Судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” сэтгүүлийн №24 (243) 2005;

Шинээр олдсон түрэг бичээс”, Л.Болд, Хэл зохиол судлал, 1982 оны №16, 68-71 х.

“Эртний түрэг хэлний үгийн бүтцийн тухай асуудалд” Б.Базылхан, Studia Mongolia, 1986 оны №10.18, 149-153 х.

“Эрээн харганатын түрэг бичээс”, Ц.Баттулга, Археологи Судлал, 1995 оны №15, 64-69 х.

Эх бичиг судлах онол-аргазүйн зарим асуудал”, Ц.Баярсүрэн, “Хэл зохиол судлал”, 1987 оны №20, 108-112 х.

Англи хэлээр:

The Mongolian Text of the Tri-Lingual Inscription of 1640 (Part I: Notes to Translation) by Francis W.Cleaves, Mongolian Studies, Journal of Mongolia Society; Volume 18, 1995, p.5-49;

The Mongolian Text of the Tri-Lingual Inscription of 1640 (Part II: Notes to Translation) by Francis W.Cleaves, Mongolian Studies, Journal of Mongolia Society; Volume 19, 1996, p.1-51;

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: